PRIVACYVERKLARING GLOBAL GREEN TEAM

Global Green Team neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Privacybeleid
Global Green Team verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden de bezoekers van onze website een veilige informatieplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

Persoonsgegevens en doel verwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens, te weten naam, telefoonnummer en emailadres van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Global Green Team heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Global Green Team. Global Green Team gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Global Green Team heeft verstrekt. Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Global Green Team de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden.

Beveiligen en bewaren
De organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons privacyreglement. Global Green Team heeft o.a. een clean desk policy, medewerkers mogen geen gegevens meenemen naar huis en alle kasten en lades gaan op slot na werktijd. Daarnaast geeft ICT richtlijnen m.b.t het regelmatig wijzigen van wachtwoorden. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Global Green Team hanteert de wettelijke termijnen.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics klik hier

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Dit gebeurt door middel van een z.g. verwerkingsovereenkomst of door een privacy-statement in de algemene voorwaarden van deze derde.

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens of heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met de communicatiemanager van Harvest House, overkoepelende organisatie van Global Green Team via communicatie@harvesthouse.nl

Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als een herziene versie wordt vastgesteld zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.